METODOLOGIAORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII COMPETIȚIEI <Școala MaST – TOP>

Cap. I Concepte generale
Art 1. Scop
Crearea și dezvoltarea comunității educaționale: rețeua Atelierelor de Inovație și Creativitate MaST (activitatea IC2)
Art 2. Definirea conceptelor
2.1. Ateliere de Inovație și Creativitate MaST
Atelierele de Inovare și Creativitate MaST sunt cercuri extrașcolare care funcționează după un grafic/orar, au un regulament propriu de funcționare și au menirea de a reprezenta pepiniere de formare și dezvoltare a competențelor științifice și tehnice ale elevilor.
În cadrul Atelierelor de Inovare și Creativitate profesorii și elevii derulează proiecte interdisciplinare MaST.
Atelierele de Inovare și Creativitate MaST se înființează în școli și licee.
2.2. Competiția de proiecte <Școala MaST – TOP>
Reprezintă cadrul organizatoric prin care Atelierele de Inovare și Creativitate își prezintă produsele rezultate din proiectele derulate.
2.3. <Școala MaST – TOP>
În cadrul expozițiilor/festivalurilor MaST (activitatea IC3) vor fi selectate cele mai bune portofolii de proiecte interdisciplinare MaST.
Școlile câștigătoare vor primi titlul de <Școală MaST – TOP>.
2.4. Proiect interdisciplinar MaST
Este un proiect de învățare-cercetare creat de către un colectiv de profesori și elevi pe o temă interdisciplinară.
Proiectul de învățare – cercetare va fi considerat interdisciplinar dacă la realizarea sa se face apel la cunoștințe din cel puțin 2 arii științifice și tehnice :
Matematici aplicate
Fizică
Chimie
Ştiinţe biologice și protecția mediului înconjurător
Inginerie și tehnologii neconvenționale
Tehnologii informaţionale
2.5. Facilitator MaST
Persoană neutră, acceptată de membrii grupului în vederea prezentării cadrului de derulare a competiției, definirii și dezvoltării conceptului de proiect interdisciplinar MaST, îmbunătățirii modului de identificare a temei de proiect, creșterii eficacității luării unor decizii, sprijinirii pentru participarea la expoziția/festivalul MaST.

Cap. II Coordonare și organizare
Art. 3 Coordonarea activităților de înscriere în competiție, selecție, facilitare, evaluare, diseminare este realizată pe plan județean de către Comisia județeană de coordonare
Art. 4 Comisia județeană de coordonare a competiției <Școala MaST – TOP> este formată din 2 experți ai grupurilor de lucru < Inovare &Creativitate> și respectiv <Monitorizare & Evaluare> și 3 facilitatori.
Art. 5 La nivelul fiecărei unități școlare înscrise în competiție se constituie unul sau mai multe grupuri de lucru constituit/constituite din cadre didactice care va/vor avea în componenţă un director/director adjunct/profesor metodist/responsabil de comisie metodică (coordonatorul de grup), profesori cu specializări diferite în domeniul MaST şi minim 7 elevi.
Acolo unde este cazul, în grupul de lucru al cadrelor didactice se poate coopta şi personal auxiliar (laborant, informatician).
Art. 6 Fiecare Atelier de Inovare și Creativitate MaST va fi format dintr-un grup de lucru şi va fi înființat printr-o decizie internă a şcolii.
Art. 7 Într-o unitate școlară pot funcționa simultan mai multe Ateliere de Inovare și Creativitate MaST. În unităţile în care funcţionează simultan mai multe ateliere numărul minim de elevi dintr-o grupă nu poate fi mai mic de 10.
Art. 8 Atelierul de Inovare și Creativitate MaST va funcționa după un regulament și un program proprii, aprobate de către Consiliul de administrație al școlii și va dezvolta proiecte interdisciplinare MaST.
Art. 9 Organizarea expozițiilor/festivalurilor MaST și evaluarea portofoliilor de proiecte și a produselor rezultate intră în sarcina grupurilor de lucru ale inspectoratelor școlare.

Cap III Derularea Competiției <Școala MaST – TOP>
Art. 10 Etapa 1 Invitație și selecție :
- Grupul de Lucru al inspectoratului școlar lansează invitația de participare la competiție și un set de criterii de selecție.
- Școlile interesate răspund invitației prin transmiterea unei scrisori de intenție conform modelului precizat.
- Grupul de Lucru al inspectoratului școlar face selecția pe baza criteriilor anunțate.
Art. 11 Etapa a 2 – a Instruirea privind metologia
- Grupul de lucru al inspectoratului școlar face publică lista școlilor selectate
- Grupul de lucru al inspectoratului școlar realizează instruirea reprezentanților școlilor selectate cu privire asupra metodologiei de desfășurare a competiției
Art. 12 Etapa a 3 – a Înscriere pentru facilitare
- Consiliul de Administrație al fiecărei școli selectate va emite decizia de funcționare a Atelierului de Inovare și Creativitate MaST, în care se vor preciza în mod obligatoriu:
titlul și ID – ul proiectului în cadrul căruia se derulează activitatea
componența grupului de lucru la nivel de școală
locul în care va funcționa atelierul
perioada pe care se derulează activitatea
data emiterii documnetului
- Grupul de lucru de la nivelul fiecărei școli va completa fișa nr 1 de înscriere pentru facilitare (Anexa 1) și o va înainta Comisiei județene.
Art. 13 Etapa a 4 –a Dezvoltarea proiectului interdisciplinar
13.1Facilitarea
- După înregistrarea fișei de înscrieriere nr. 1 la inspectoratul școlar, fiecărei școli îi va fi distribuit un facilitator.
- Activitatea de facilitare pentru o școală începe în momentul înregistrării fișei nr. 1 de înscriere pentru facilitare 1 și încetează în momentul înregistrării fișei nr. 2 pentru înscriere la competiție (Anexa 2).
- Activitatea de facilitare va consta în: 2 întâlniri face-to-face cu membrii grupului de lucru din școală (profesori și elevi), comunicare email/telefon etc.
- În urma fiecărei întâlniri facilitatorul MaST va depune un raport la unitatea de implementare
- În procesul de facilitare se stabilesc titlul proiectului și graficul de lucru
13.2Activitatea în Atelierul de Inovare și Creativitate
- Portofoliul proiectului interdisciplinar MaST va conține:
Decizia de funcționare a Atelierului de Inovare și Creativitate MaST
Conținutul : scop, obiective, descriere, bibiografie studiata, rezultate etc.
Urme ale activității: Jurnalul de proiect, rapoarte, etc
Produse ce pot fi expuse: revista, aparate și instrumente realizate în cadrul atelierelor, CD, website, filme, poze etc.
- Prezentarea și promovarea activității
prezentare în ppt
publicarea de articole etc.

Art. 14 Etapa a 5 –a Participarea la competiție
- Completarea fișei nr. 2 de înscrierea la Competiție (Anexa 2)
- Pregătirea pentru participarea la competiție
- Participarea la competiție

Cap. IV Expoziția/festivalul MaST

Art. 15 Va fi organizat de către Comisia Județeană de organizare a evenimentelor MaST
în perioada 2 – 6 aprilie 2013, pe două secțiuni: I. Ateliere de Inovație și Creativitate pentru clasele V-VIII, II. Ateliere de Inovație și Creativitate pentru clasele IX – XII.
Art. 16 Comisia județeană de organizare a evenimentelor MaST este formată din 3 experți MaST aparținând grupurilor de lucru Inovare și Creativitate, Promovare și Diseminare, Mobilitate și Schimburi și 3 facilitatori MaST.
Art. 17 Pe baza fișei nr. 2 de înscriere la competiție Comisia Județeană va pune la dispozitia participanților spațiul de expunere
Art. 18 Costurile pentru spațiul de expunere intră în sarcina organizatorilor

Cap. 5 Evaluarea și premierea
Art. 19 Comisia Județeană va constitui un juriu format din 3 specialiști independenți (membrii ai CLS, ai Partenerului 7 etc)
Vor fi evaluate:
- portofoliul proiectului interdisciplinar MaST
- produsele proiectului
- modul de prezentare
Art. 20 Se vor premia 5 – 10 proiecte și vor fi acordate tot atâtea titluri de <Școală MaST – TOP>
Art. 21 Fiecare școală premiată va intra în posesia unei truse MaST

Cap. V Calendarul competiției <Școala MaST – TOP>
Art. 22 Competiția se va desfășura după următorul calendar:
octombrie: Transmiterea în școli a Invitației de participare
28.10-9.11: Transmiterea de către școli a scrisorilor de intenție
10.11-12.11: Procesul de selecție
14.11: Postarea pe website a listei școlilor selectate
15.11-21.11: Instruirea reprezentanților școlilor selectate
22 noiembrie 2012: termen limită pentru emiterea de decizii de către şcoli privind înființarea Atelierelor de Inovație și Creativitate.
Până la data de 25 noiembrie: Școlile selectate depun fișele de înscriere pentru facilitare la Comisia Județeană de coordonare
26.11 – martie 2013 procesul de facilitare în școli
22 martie 2012: termen limită pentru depunerea fișei de înscriere la competiţia <Școala MaST-TOP >
1 – 6 aprilie 2012 Evaluare: Expozitii/festivaluri MaST în cadrul cărora se desfășoară competiţia <Școala MaST-TOP >